GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Fyzické osobě  Bohuslav Vacek 4foun, Kamenice 33, 605 01 Jičín IČ 68493410, DIČ CZ7009143174. (dále jen Fyzická osoba)

Subjekt osobních údajů tímto souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů k níže uvedenému účelu. Fyzická osoba, jako správce osobních údajů, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platným zněním zákona č.101/2000 Sb. a nařízením 2016/679 (GDPR). 

Osobní údaje zpracovávané na 4foun.cz a jeho rozsah:

  •  akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly
  •  jméno a příjmení fyzických osob
  •  název obchodní firmy u podnikajících osob
  •  IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy
  •  korespondenční adresa
  •  adresa sídla nebo místa podnikání
  •  fakturační adresa
  •  e-mailová adresa
  •  telefonní číslo

Osobní údaje - účel:

Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit na našem e-shopu 4foun.cz, potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy).

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.

Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu: V některých případech zasílání obchodních sdělení potřebujeme Váš souhlas, např. pokud se zúčastníte marketingové akce a při ní udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Dalším typickým příkladem takového zpracování osobních údajů je registrace zákazníka v rámci VIP programu, kdy členům poskytujeme různé výhody a informujeme je o zajímavých akcích a nabídkách. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd.. K takovému zpracování není potřeba souhlas, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu dané marketingové akce. Prvním zákazníkům na našem e-shopu 4foun.cz nabízíme slevový kupon. Abychom slevový kupon mohli poskytnout, potřebujeme znát e-mailovou adresu, na kterou jej máme zaslat. Ke zpracování e-mailové adresy nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť se jedná o plnění darovací smlouvy a bez znalosti Vašeho e-mailu bychom Vám tuto výhodu nemohli poskytnout. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho roku.

Zákazníkům, kterým jsme poskytli naše služby, tedy kterým jsme prodali na e-shopu 4foun.cz zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail nebo uvedené telefonní číslo obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru). K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem a můžeme nabídnout svým zákazníků další služby. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit.

Jak dlouhou dobu Vaše údaje využíváme?

Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu.

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje předáváme pouze v rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Osobní údaje – poučení subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést písemně na adresu Fyzické osoby nebo elektronickou cestou na info@4foun.cz.
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo požadovat po správci realizaci opatření k zajištění zákonných povinností při ochraně osobních údajů.
Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a na případnou soudní ochranu při nečinnosti dozorového orgánu.

V Jičíně dne 22.5.2018